Verksamhetsområden

Familjerätt

Vi åtar oss uppdrag inom
- Vårdnadstvister, boende och umgängesrätt
- Verkställighet av dom eller beslut
- Underhållsbidrag
- Ekonomisk familjerätt – boutredning, bodelning, arv, gåva, testamente och samboavtal
- Internationella vårdnadstvister/bortförande av barn
- Medling

Vårdnad, boende och umgängesrätt

Hur barnen ska hanteras vid en separation eller skilsmässa är i regel en känslig fråga som kan ge upphov till många frågeställningar och svåra beslut. Ofta finns önskemål om ensam vårdnad. Detta sker dessutom ofta i ett turbulent skede av livet. Det är viktigt att du skaffar dig information om dina rättigheter. Vi hjälper dig och förklarar regelsystemet och vilka alternativ som finns gällande vårdnadstvister. Att ta hjälp av advokat behöver inte betyda att tvisten måste prövas av domstol. Vår strävan är, när det finns möjlighet, att hjälpa dig för att du tillsammans med den andre föräldern skall finna bra lösningar för ditt barn.

Går det inte att komma överens om gemensam vårdnad eller ensam vårdnad kan vi vara ditt biträde i domstol. Det kan då handla om frågan om vem som skall få bo kvar i den gemensamma bostaden, att begära ensam eller gemensam vårdnad om barnet, att fastställa hur barnets umgänge skall se ut eller vid gemensam vårdnad, att bestämma var barnet skall ha sitt stadigvarande boende.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av familjerättsliga tvister och ger dig utöver vår kunskap och erfarenhet ett personligt engagemang genom hela processen. En vårdnadstvist kan ta lång tid och kan vara påfrestande för såväl barn som föräldrar. Familjerättsliga tvister ställer därför höga krav på ett rättsligt biträde. Vi har även erfarenhet av att biträda personer som lever under hot och har ett brett samarbete med exempelvis kvinnojourer och skyddade boenden. I familjemål kan du beviljas rättshjälp om din inkomst inte överstiger ett visst belopp eller använda dig av din rättsskyddsförsäkring.

Vi verkar även som medlare i vårdnadsmål.

Verkställighet av dom eller beslut

Om en förälder agerar mot ett domstolsbeslut och vägrar lämna ut ett barn till umgänge eller återlämna ett barn efter avslutat umgänge kan det bli aktuellt gå till domstol i ett s.k. verkställighetsärende.

Underhållsbidrag

Den som inte bor tillsammans med sitt barn har en skyldighet att efter förmåga bidra till barnets försörjning. Det kan ske genom försäkringskassans bestämmelser om underhållsstöd eller efter beräkning av skäligt underhåll enligt Föräldrabalkens regler. Inte sällan visar det sig att underhållsskyldigheten beräknad efter Föräldrabalkens regler ger ett högre underhåll än vad som kan erhållas från försäkringskassan. Kan föräldrarna inte enas finns möjlighet för domstol att pröva beloppets storlek. Vi hjälper dig att förklara begrepp såsom standardtillägg, räkna ut underhållsbidragets storlek och agerar som rättsligt biträde i process om underhållsbidrag.

Ekonomisk familjerätt


Boutredning

Till följd av separation ska den gemensamma egendomen bodelas. Det uppstår ofta frågor och blir tvister i anledning av bodelning. Det är alls inte ovanligt att en bodelningstvist kan bli långvarig. 

Bodelning

Det är påfrestande att leva i en konflikt. Vi hjälper dig att genomföra en bodelning på ett korrekt och effektivt sätt. Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare.

Arv, gåva och testamente

Vid dödsfall uppkommer frågor kring boets innehåll, hur boet ska fördelas och frågor kring testamente. Vi hjälper dig att förklara ärvdabalkens regler om hur ett arv fördelas.

Samboavtal

När Du juridiskt ändrar Din livssituation och t ex blir sambo hjälper vi dig med t ex samboavtal och inbördes testamente, allt för att undvika framtida tvister.

Internationella vårdnadstvister och bortförande av barn 

Idag är det vanligt att familjerättsliga tvister har internationella inslag. Detta föranleder en rad komplicerade frågeställningar. Att som förälder befinna sig i olika länder och inte komma överens om hur barnen ska hanteras är dessutom i regel förenat med stor oro. Det ställs därför särskilt höga krav på rättsliga ombud i dessa avseenden.

Avtal för internationella familjerättsliga ärenden

Det finns ett antal olika internationella avtal som reglerar internationella familjerättsliga ärenden. När det gäller vårdnad, boende och umgänge kan exempelvis frågor om vilket lands lag som ska tillämpas uppkomma och vilket lands myndigheter som ska vara behöriga att vidta åtgärder. Vidare kan det handla om erkännande av utländska vårdnadsavgöranden i Sverige eller om en dom eller avtal om vårdnad, boende eller umgänge som meddelats i Sverige gäller och kan verkställas i ett annat land.

Olovligt bortförande eller kvarhållande av barn i annat land

Det har blivit allt vanligare med olovliga bortförande eller kvarhållande av barn mellan olika länder. Med hjälp av internationella avtal har man försökt förebygga och lösa fall där barn förs bort över landgränserna. Utöver barnkonventionen är det viktigaste 1980 års Haagkonvention om internationella bortföranden av barn, som gäller mellan Sverige och 83 andra länder. För att Haagkonventionen ska vara tillämplig krävs att det land till vilket barnet bortförts eller kvarhålls har tillträtt konventionen. Om landet inte har tillträtt konventionen är det betydligt svårare att återfå barnet. Man får då, utöver att försöka få till en frivillig lösning, processa enligt gällande rätt om vårdnad, boende och umgänge i det aktuella landet.

Om ditt barn bortförts till eller kvarhålls i ett annat land

Om ditt barn bortförts till eller kvarhålls i ett annat land är det viktigt att agera så snabbt som möjligt. Detta gäller även vid den omvända situationen, dvs. om du själv bor i ett annat land än Sverige och ditt barn bortförts till eller kvarhålls i Sverige. Vi biträder föräldrar såväl i Sverige som i andra länder som önskar återföra sina barn. Vi har ett nära samarbete med utrikesdepartementet (UD) som är s.k. centralmyndighet i denna typ av ärenden. I första hand försöker vi i samarbete med UD att finna en frivillig lösning mellan föräldrarna. Går inte detta får ärendet avgöras i domstol. Gäller det återförande till Sverige från ett annat land sker förhandlingen i domstol i det land där barnet befinner sig. Du behöver oftast ett rättsligt biträde även i det land där barnet befinner sig. Vi hjälper Dig att finna ett sådant lämpligt ombud. Möjligheten och väntan på att återfå barn som bortförts till eller kvarhålls i andra länder varierar från land till land och beroende på omständigheterna i det enskilda ärendet. Domstolarna har tidsfrister att förhålla sig till i denna typ av ärende. Dessa tidsfrister ställer även höga krav på ditt rättsliga ombud att agera snabbt.  Att få sitt barn bortfört eller hotas av att få sitt barn överfört till ett annat land är en av de svåraste situationerna man kan befinna sig i. Vi ger dig utöver vår kunskap och erfarenhet på området även ett personligt engagemang och vägledning under hela processen. Vi har advokater som finns med på UD:s rekommendationslista över jurister med erfarenhet av Haagärenden.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Allmänna Advokatbyrån använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies