Verksamhetsområden

Fastighetsrätt och Entreprenadrätt

Vi åtar oss uppdrag inom fastighets- och entreprenadrättens alla områden.

Fastighetsrättens allmänna del handlar i stort om det rättsliga förhållandet mellan enskilda och regleras främst i jordabalken. Det kan handla om allmän rådgivning vid exempelvis försäljning av fastighet, ingående av entreprenadkontrakt eller hur man lämpligen agerar om man är – eller riskerar att bli – inblandad i en rättslig tvist. Det kan vidare röra sig om upprättande av handlingar, exempelvis köpekontrakt, gåvobrev, servitut eller arrende eller att granska avtal inför kontraktskrivning. Vi agerar vidare som ombud vid rättsligt förfarande i domstol.

Fastighetsrättens speciella del rör i stort alla de andra lagar som inte hör till den allmänna fastighetsrätten och där kommuner eller myndigheter utövar makt mot enskilda. Vi har en bred erfarenhet inom området samt ett bra kontaktnät för det fall sakkunnig behöver anlitas i ett uppdrag. Uppdrag inom denna rättsliga disciplin kan avse ärenden som rör miljöbalken, exempelvis vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet eller grannelagsrättsliga frågor. Det kan vidare avse att utreda om fastighetsbildning, exempelvis avstyckning av tomt, är möjlig, eller att biträda i ärenden om bygglov eller i olika hörandefrågor.

Entreprenadrätten är reglerad i lag men även i olika allmänna bestämmelser, exempelvis AB, ABS, ABT. De uppdrag vi åtar oss kan avse att vara ombud för ett företag som inte får betalt för utfört arbete i en byggnadsentreprenad. Vi kan även vara ombud för en beställare, exempelvis en konsument, som blir instämd i domstol. Vi kan vidare hjälpa dig att granska kontrakt inför tecknande därav eller ge allmän rådgivning om hur ett uppkommet problem lämpligen skall lösas eller hur potentiella problem på ett bra sätt kan undvikas.